Välkommen till 

Brf Odde

Kista gård


Viktig information

Fågelmatning

Fågelmatning är absolut inte tillåtet i området som vi bor på.
Fåglarna bajsar ned fasaden eller annan egendom eller stör i sådan omfattning att det inte kan anses
acceptabelt.
Rör det sig om frätande fågelbajs på
fasad och liknande kan fågelmataren dessutom ha
vållat skador på annans egendom och kan komma
att bli ersättningsskyldig för eventuella
reparationskostnader om fasaden skadas.

Ställ inte fram mat i balkongen som lockar till fåglar. Vi i styrelsen kommer kontinuerligt  hålla koll på balkongerna så fågelmatning inte sker.


Cigaretter

Vi får väldigt mycket klagomål när det gäller rökning på balkongen. Man kastar
ner cigarettfimpar och smutsar ner andras balkonger och gården.
Vi har en hel del barn som leker ute på gården som kan plocka upp
cigarettfimparna och stoppa dem i munnen. För allas trevnad så ber vi alla rökare
att sluta slänga fimparna!

Vi kan inte förbjuda rökning på balkongen men vi ber alla rökare att ta hänsyn till
sina grannar som kan ha astma och/eller allergier.
Vi i styrelsen kommer att hålla koll på cigarettfimpar och försöka lokalisera vart
fimparna kommer från.

Balkonger & Uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

1. Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/uteplatsmöblering,

2. Skakning av mattor

3. På balkong får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket.

4. Matning av fåglar


“Behandla dina medmänniskor så som du själv vill bli behandlad”

Aktuellt

Nyheter

Grovsoprum årets öppettider

Brf Surtsö och Brf Odde gemensamma grovsoprum har öppet följande dagar och tider:
kl 18.00 - 20.00
Söndagarna 26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 26 juli, 30 augusti, 27 september,25 oktober, 29 november, 27 december

Grovsoprummet är i garaget vid Skagafjordsgatan 3 (ingång från garaget).
Läs mer om sophanteringen här
Stamspolning

OBS!
Vi kommer att utföra stamspolning arbete.
Detta kommer att utföras den 7/10, 8/10 och 9/10.
För att arbetet ska utföras behöver vi be alla medlemmar att lämna in 1 nyckel till lägenheten så företaget som ska utföra arbetet kan ta sig in till lägenheten.
Vi behöver att ALLA lägenheter lämnar in nycklar till oss senast 6/10-2019
Nycklarna kan ni stoppa in i en kuvert och märka kuvertet med adress, förnamn och efternamn.
Kuvertet kan ni lämna i Brf Oddes brevlåda som finns på Hanstavägen 90.
Mvh Brf OddeÅrsstämma

Varmt välkommen till Ordinarie Föreningsstämma i

Brf Odde
Måndagen den 10 Juni 18:30
 
I förskolan Oddegården (Ingång från vår innergård)
 Avprickning i röstlängden från kl.18:00 och stämman börjar kl.18:30
 Vi bjuder på kaffe och kaka.
Glöm inte att ta med ifylld fullmakt om du företräder en annan medlem
 Din närvaro är VIKTIG och NÖDVÄNDIG!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelesen
Garagestädning

26/4
Mellan kl. 08:00 - 16:00 kommer Cemi att städa hela golvet i garaget.
Under denna tid får inga fordon eller andra föremål finnas inne i garaget eller parkeringsplatserna. Var snälla och flytta på alla bilarna så vi får ett rent golv.


Viktig information gällande cykelrummet!

Vi kommer den 31 mars byta till ett annat utrymme som vi kommer använda som cykelrum, då det rum vi har idag ska göras om till miljörum för Odde och Surtsös räkning.
Vi vill att ni som har cyklar i det nuvarande rummet försöker att hämta bort era cyklar under perioden den 16-31 mars eller att ni under helgen den 30-31 mars låser upp era cyklar så vi kan flytta dessa till det nya cykelrummet.
Påträffar vi cyklar som är låsta och inte går att flytta så kommer vi klippa låset och cykeln kommer förbli olåst i det nya cykelrummet
Kod till porten

Vi kommer att få ny kod till trapphusen fr.o.m 2018-12-19

Information om koden kommer att skickas till alla medlemmar per post.
Tvättstugan

Nu har vi installerat klart nya bokningssystemet och den kommer att vara igång den 19/11.


Vidare information kommer att skickas till alla medlemmar via post.
Ha gärna utkik i era brevlådor.
Tvättstugan

2 pass per vecka!

Nu kan alla medlemmar boka 2 pass per vecka till tvättstugan.
Vi har märkt att det ofta finns gott om tider för tvätt och just därför ska vi prova med att alla medlemmar får möjlighet till att tvätta 2 gånger per vecka.
Extra föreningsstämma

Kallelse

till extra föreningsstämma i Brf Odde

Datum: 2018-09-13
Plats: Förskolan Oddegården, Surtsögatan 3, Kista
Tid: Från kl 18.00 sker avprickning i röstlängden. Stämman börjar kl 18.30Cykelrummet
Digitalt bokningssystem

Detta innebär att alla som bor på Hansavägen 90-94 kommer at kunna boka tvättid via Mobiltelefon, Internet samt via bokningstavlan som kommer att finnas precis utanför tvättstugan.

Vi kommer med mer information om datum och hur alla kommer att ha möjlighet till att boka tvättid.

Hälsningar,
StyrelsenNews

Garbage/waste disposal room

Brf Surtsö and Brf Odde has a disposal room together which is open following days and hours:
18.00 - 20.00
Sundays 26 january, 23 february, 29 mars, 26 april, 31 may, 28 june, 26 july, 30 august, 27 september,25 october, 29 november, 27 december

The disposal room is placed in the garage along Skagafjordsgatan 3 (entrence from the garage).
Read more about the waste/garbage disposal room here
Flushing work

NOTE!
We will perform stem flushing work.
This will be performed on 7/10, 8/10 and 9/10.
In order for the work to be done, we need to ask all members to submit 1 key to the apartment so that the company that will do the work can enter the apartment.
We need ALL apartments to hand in keys to us no later than 6/10/2019
You can put the keys in an envelope and mark the envelope with address, first name and last name.
You can leave the envelope in Brf Odde's mailbox which is located at Hanstavägen 90.
Mvh Brf Odde
Annual Condominium Meeting

A warm welcome to Brf Odde annual Condominium Meeting

Monday June 10th 6:30 pm
Hold in Oddegården nursery school (entrence trought the countryard)
Registration srarts 6:00 pm and continues until meeting starts at 6:30 pm
We provide coffee and cakes!
Don´t forget a signed warrant if you are acting as proxy for another member.
As a member your presence is important and warranted.

Best regards
Brf Odde Board
Garage floor cleaning

26/4
Between 08:00 -16:00 Cemi Ab will clean all the entire floor in the garage.
During this time no vehicle or objects may be in the garage.
Please move all cars and object so we can get a clean floor in the garage.
Important information regarding the bicycle room!

Important information regarding the bicycle room!
On March 31st, we will switch to a new one, that will be used as a bicycle room. The room we have today is to be converted into an environment room for Odde and Surtsö.
We want you whom have bicycles in the present room to either remove your bikes during the period March 16-31, or during the weekend of March 30-31, unlock your bikes so that we can move these to the new bicycle room.
If any bicycles still are locked after these dates, we will cut the lock and the bike will remain unlocked in the new bicycle room.
Code for stairwells

We will get a new code for stairwells from 2018-12-19
Information about the code will be sent to all members by post.
Laundry room

Now we have successfully installed the new booking system and it will be on the 19/11.


Further information will be sent to all members via mail.
Have a look in your mailboxes.
Laundry room

2 passes per week!

Now all members can book 2 passes per week to the laundry room.
We have noticed that there are often plenty of times for washing and precisely why we should try that all members have the opportunity to wash twice a week,Extra association meeting

Call

for an extra association meeting for Brf Odde

Date: 2018-09-13
Location: Förskolan Oddegården, Surtsögatan 3, Kista
Time: From kl 18.00 you will write your name on a list. The meeting itself starts kl 18.30
Bicycle room